Verksamheten

All behandling på Mikandell AB utgår från av socialtjänsten upprättad vårdplan. Behandlingen är individanpassad och revideras efter hand.

CPS-Metoden utgår från att ungdomar beter sig så gott de kan och problematiska beteenden uppstår på grund av brister i den kognitiva förmågor som ungdomen behöver för att hantera vardagliga situationer (Ross W Greene).

DBT – Färdighetsövning av personal i samverkan med konsultpsykolog.
DBT-terapi via konsultpsykolog.

Brottslighet – KBT, Kognitiv behandling av livsstilskriminalitet, behandlingen kan drivas enskilt eller i grupp. Beteendeanalys med fokus på funktion.

Missbruk – Behandlingen sker enskilt eller i grupp där syftet med samtalen är att bryta förnekande runt omkring sitt missbruk och förstå konsekvenserna därav såväl fysiskt som psykiskt. Använder grunderna i 12-stegsfilosofin.

ADL – Träning i vardagen med att sköta rutiner kring dygnsrytm, hygien och planering av vardagen.

Stöd till familj – Familjen är en viktig skyddsfaktor i ungdomens behandling, närstående har möjlighet att deltaga i familjesamtal på HVB-hemmet. Syftet med familjesamtalen är att få kunskap om ungdomens och hur man kan vara stödjande under behandlingstiden. Familjen får också möjlighet att samtala om de som de upplever problematiskt.

Addis ung – Utifrån resultatet utformar vi en individuell behandlingsplan/genomförandeplan. Missbruk bland ungdomar skiljer sig avsevärt från missbruk hos vuxna både i karaktär och omfattning och hur behandlingen skall utformas och genomföras. Missbruk hos ungdomar är ofta av multimodal karaktär vilket innebär samspelande faktorer inom psykologisk och sociala området påverkar den unges missbruksförhållande. Detta påverkar vilka behandlingsinterventioner som sätts in.

Beteendeavvikelse – Beteende som avviker från norm även kallad problemskapande beteende. För att få hjälp med problembeteendet görs en funktionell analys. Problem → Funktion → Ny strategi. 

Helgerna planerar vi tillsammans med ungdomen och i närområdet finns möjlighet till fysisk aktivitet, fiske och kulturevenemang m.m.

Arbråhemmet »

Läs mer om Arbråhemmet här!

Gaveln »

Läs mer om Gaveln här!

  • Pojkar 15-19 år
  • Flickor 15-19 år
  • Missbruk
  • Beteendeavvikelse
  • Asylärenden
  • Skolproblematik