Arbråhemmet

Arbråhemmet är en pärla mitt i natursköna Hälsingland. Vår målsättning med verksamheten är att det ska vara en varm och trygg hemkänsla som ungdomarna ska kunna känna av. Vi är övertygad om att det är en viktig faktor för att uppnå ett optimalt resultat i behandlingen. Vi har haft samma personal i 3 år som är utbildad socialpedagog/behandlingsassistent. Personal finns dygnet runt för att tillgodose ungdomarnas behov.

När en placering övervägs skall föreståndaren bedöma om individens behov kan tillgodoses utifrån de övriga boendets behov och om vården kan ges under säkra och trygga former. Exempelvis, vid en övervägning av placering skall föreståndaren alltid ta upp frågan i personalgruppen, där de ovan punkterna diskuteras. Den unges bästa och behov står i fokus, skulle en risk finnas vid en placering pga för olika problem hos de boende, risk för att de unga drar med varandra, exempelvis en ungdom med enbart begynnande missbruk/kriminalitet skall inte placeras med de som bara har funktionsnedsättning. Föreståndaren skall i sådana situationer avböja en sådan placering.

Utifrån den unges problematik, behov och av socialtjänsten upprättad vårdplan läggs behandlingsprogrammet/samtalen upp i samråd med alla aktörer. All behandlingsarbete grundar sig på att skapa en allians med den unge, den skall känna trygghet och tillit. Samtalen kommer i huvudsak att ske efter skoltid och tillsammans med den unge läggs samtals tillfällena upp båda vad det gäller antal och längd. Samtalen kan ske individuellt men också användas i den dagliga verksamheten, exempelvis situationer där den unge har en tendens att använda gamla invanda problem lösningsmodeller.

  • Pojkar 15-19 år
  • Flickor 15-19 år
  • Missbruk
  • Beteendeavvikelse
  • Asylärenden
  • Skolproblematik